Dyżur wakacyjny

pią, 21.05.2021
UWAGA RODZICE!

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Bierdzanach informuje, że dyżur wakacyjny w roku szkolnym
 
   2020/ 2021 będzie trwał od 1.07.2021r.- 31.07.2021r.

Przerwa wakacyjna od 1.08.2021r.- 31.08.2021r.- przedszkole zamknięte.Dyżury wakacyjne przedszkoli Gminy Turawa
Przedszkole Lipiec 2021 Sierpień 2021 kontakt
Publiczne Przedszkole                             w  Bierdzanach dyżur przerwa pp.bierdzany@oswiata-turawa.pl 77 4213214                 Bierdzany, ul. Szkolna 3a
Publiczne Przedszkole                 w Kotorzu Małym dyżur przerwa pp.kotorz@oswiata-turawa.pl   77 4212070                        Kotórz Mały, ul. 1Maja 5
Publiczne Przedszkole                w Węgrach dyżur przerwa pp.wegry@oswiata-turawa.pl      77 4212467                        Węgry, ul. Opolska 14c       
Publiczne Przedszkole                 w Turawie przerwa dyżur pp.turawa@oswiata-turawa.pl      77 4212566                       Turawa, ul.Opolska 49
Publiczne Przedszkole                  w Zawadzie przerwa dyżur pp.zawada@oswiata-turawa.pl     77 4212802                      Zawada, ul. Oleska 26
Oddział Przedszkolny Publicznej Szkoły Podstawowej                    w Osowcu dyżur przerwa psp.osowiec@oswiata-turawa.pl 77 4212413                      Osowiec, ul. Lipowa 6
Oddział Przedszkolny Publicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej Zakrzów Turawski przerwa dyżur psp.ligota@oswiata-turawa.pl  77 4213105                         Ligota Turawska ul. Główna 32
 
Turawa, 19.05.2021 r.
 
Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach publicznych Gminy Turawa w roku 2021 (rok szkolny 2020/2021
Szanowni Państwo,
Przedszkola publiczne jako placówki nieferyjne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z miesięczną przerwą wakacyjną w lipcu lub sierpniu ustaloną przez organ prowadzący na podstawie § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502) na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.
W związku ograniczoną liczbą miejsc oraz obecną sytuacją epidemiczną opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest tylko dla tych dzieci, których oboje rodzice pracują i nie są w stanie zapewnić opieki lub wakacyjnego wypoczynku dla swoich dzieci. Dyrektor danego przedszkola, czynnego w miesiącu lipcu lub sierpniu, organizuje opiekę dla dzieci uczęszczających do tego przedszkola, jeżeli rodzice w wyznaczonym terminie zgłoszą takie zapotrzebowanie, a w miarę możliwości organizacyjnych, również dla dzieci z innych pobliskich przedszkoli, w uzgodnieniu z dyrektorami przedszkoli, które w danym miesiącu mają przerwę wakacyjną.
Dyrektorzy wszystkich przedszkoli publicznych w terminie 24 - do 28 maja 2021 r. przyjmują zgłoszenia od rodziców wychowanków, uczęszczających do danego przedszkola w roku szkolnym 2020/2021, na opiekę w miesiącach wakacyjnych.
Wyznaczenie terminu na zgłoszenia jest niezbędne ze względów organizacyjnych, ponieważ dyrektor danego przedszkola musi dokonać oceny ile dzieci będzie mogło być przyjętych z innego przedszkola, które w danym miesiącu wakacyjnym będzie nieczynne oraz powiadomić dyrektorów pozostałych przedszkoli, iloma wolnymi miejscami przedszkole będzie dysponowało w miesiącu dyżuru wakacyjnego.
Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są przede wszystkim z koniecznością dokonania niezbędnych prac remontowo-modernizacyjnych budynków. Ponadto wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli przedszkoli wynosi 35 dni roboczych, a przerwa wakacyjna trwa jeden miesiąc, dlatego nauczyciele część swojego urlopu wykorzystują również w drugim miesiącu wakacyjnym, w którym przedszkole pełni dyżur, jeżeli liczba dzieci zgłoszonych na miesiące wakacyjne jest mniejsza, aniżeli ogólna liczba dzieci zapisanych do przedszkola na dany rok szkolny (podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, z późn. zm.; Liczba dni roboczych w 2021 r. wynosi 22 dni w lipcu i 22 dni w sierpniu).
Rodzice dokonują zgłoszeń dzieci na miesiące wakacyjne tylko w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym.
Dyrektorzy przedszkoli nieczynnych w danym miesiącu wakacyjnym, będą powiadamiali rodziców swoich wychowanków, którzy zgłosili uzasadnioną potrzebę opieki dla swojego dziecka, do którego przedszkola dyżurującego dziecko będzie uczęszczało w drugim miesiącu, w którym przedszkole będzie nieczynne.
Każde przedszkole pełniące dyżur w jednym z miesięcy wakacyjnych będzie mogło zapewnić opiekę dzieciom z przedszkoli nieczynnych w liczbie nie większej, niż liczba dzieci, które obecnie uczęszczają do tego przedszkola, a w miesiącu dyżuru wakacyjnego nie będą korzystały z opieki przedszkolnej.
W związku z powyższym wszyscy Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 mają obowiązek:
  • W terminie 24-28 maja 2021 r. dokonać zgłoszenia dziecka na miesiące lipiec/sierpień u dyrektora przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza. Druki zgłoszeniowe Rodzice otrzymają w swoich macierzystych przedszkolach.
  • Określić dokładny termin pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu, w którym przedszkole macierzyste dziecka pełni dyżur wakacyjny oraz określać dokładny termin pobytu dziecka w przypadku, gdy przedszkole macierzyste będzie miało przerwę wakacyjną, a rodzice nie mają możliwości zapewnienia w tym czasie swojemu dziecku żadnej formy opieki;
  • W terminie 14-18 czerwca 2021 r. złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola dyżurującego, które wskaże dyrektor przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza wraz z deklaracją woli zapisu. Wskazanie przedszkola poprzedzone będzie rozpoznaniem możliwości organizacyjnych w celu zapewnienia bezpiecznych warunków dzieciom i pracownikom. Wypełnione wnioski i deklaracje woli zapisu do przedszkola dyżurującego przekazuje w dniu 17 czerwca 2021 r. dyrektor przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza.
W przypadku, gdy rodzice nie dokonają zgłoszenia na opiekę w miesiącach wakacyjnych i nie złożą wniosku wraz z deklaracją woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, w wyżej wyznaczonych terminach - będą musieli sami zadbać o organizację opieki dla swojego dziecka. Objęcie dziecka opieką w przedszkolu będzie możliwe tylko w przypadku, gdy przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnym miejscem.
Zamieszczony poniżej wykaz dyżurów przedszkoli w miesiącach wakacyjnych, z podziałem na rejony miasta, ma na celu ułatwienie Rodzicom lokalizacji przedszkoli dyżurujących ewentualnie w przypadkach szczególnych, nieprzewidzianych wcześniej, znalezienie opieki dla swojego dziecka w innym przedszkolu, w miesiącu lipcu lub sierpniu. Jednak opieka dla dziecka będzie to możliwe tylko w przypadku, gdy dane przedszkole będzie jeszcze dysponowało wolnymi miejscami.
 
                                                                       Dyrektor Gminnego Zespołu
                                               Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Turawie
                                                                                  Jerzy Musielak
 
Turawa, 19.05.2021 r.