Powrót do przedszkola od 1.09.2020r.

czw, 27.08.2020
DRODZY RODZICE !

Od 1.09.2020r.- ze względu na zapewnienie Waszym dzieciom odpowiednich warunków

higienicznych w czasie COVID-19- prosi się o stosowanie się do obowiązujących wytycznych

GIS i procedur przedszkolnych:

-przed wejściem do budynku rodzice mają zakryte usta, nos, dezynfekują ręce ( osoby dorosłe tylko dezynfekują)

- dzieci myją ręce po wyjściu z szatni

- Rodzice mogą wchodzić do przedszkola z zachowaniem zasady, 1 rodzic z dzieckiem/

dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/ dziećmi 2m- przestrzegając wszelkich

ostrożności

- do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci bez objawów chorobowych

sugerujących chorobę zakaźną

- dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe, w której domu

nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych

- dzieci nie powinni zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów
  lub zabawek

Prosi się Rodziców o  przestrzegania w/w wytycznych