PROCEDURY FUNKCJONOWANIA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM OD 1.09.2020R.

pon, 31.08.2020
Wytyczne GIS z dnia 2 lipca 2020r. oraz 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art.8a ust 5 pkt2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U. z 2019r. poz 59 oraz z 2020r. poz. 322, 374, 567,i 337)

Organizacja pracy przedszkola

1. Przedszkole czynne jest od godz. 7.00- 16.00 i od 8.00-15.00
2. I grupa 3-4 latków II grupa 5-6 latków
3. Grupa 3-4 latków przebywa w sali obok jadalni, grupa II w dużej sali.
4. Do grupy w miarę możliwości, przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
5. W sali, w której przebywa grupa dzieci, usunięte zostały te przedmioty i sprzęty których nie można zdezynfekować lub wyprać.
6. Dziecko do placówki nie może przynosić żadnych zabawek, książeczek i innych przedmiotów.
7. Sale będą wietrzone co godzinę, oraz jeśli pogoda na zewnątrz jest sprzyjająca to będzie cały czas dopływ świeżego powietrza.
8. Sprzęt na placu zabaw, przed wyjściem dzieci będzie zdezynfekowany.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci do przedszkola i z przedszkola

1. Do przedszkola może uczęszczać tylko zdrowe dziecko, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, kaszel , katar, gorączka, stan podgorączkowy.Nie wolno przyprowadzać dziecka, którego domownicy przebywają na kwarantannie lub izolacji domowej.
2. Dzieci przyprowadzane/ odbierane mogą być tylko przez osoby zdrowe
3. Rodzice podczas przyprowadzania i odbierania dzieci powinni pamiętać o zakrywaniu ust i nosa, dezyfekcji rąk płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu do przedszkola ( przedsionku)
4. Rodziców obowiązuje zachowanie dystansu społecznego w odniesieniu do do pracowników przedszkola jak i innych rodziców, dzieci wynoszącego minimum 1,5 m
5, Rodzice dzieci będących w okresie adaptacji za zgodą dyrektora mogą przez czas 5 minut przebywać na terenie placówki
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( dystans społeczny, 1,5 m ( dezynfekcja rąk, oslona ust i nosa)
6. Dziecko po wyjściu z szatni myje ręce zgodnie z instrukcją- panie woźne będą pomagały dzieciom i przechodzi do sali
7. Dzieci po przyjściu do przedszkola do godz. 8.00 schodzą się w sali maluchów, o godz. 8.00 są podzielone na 2 grupy.

Procedura pracy personelu przedszkolnego z dziećmi

1. Bezpośrednio z grupą dzieci pracuje 1 nauczyciel i 1 woźna
2. Personel kuchenny w miarę mozliwości nie kontaktuje się  z dziećmi oraz z personelem opiekujacymi się dziećmi
3. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni przedszkola wynoszący 1,5 m
4. Pracownicy przedszkola rejestrują wykonanie prac porządkowych, dezynfekują powierzchnie, płaskie blaty, klamki, poręcza krzeseł, uchwyty
5. Dyrektor kontoluje wykonane prace
6. Dzieci myją ręce przed posiłkami, po wyjściu z toalety, po powrocie z placu zabaw, opiekunowie wyjaśniają dzieciom zasady bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu
7.Zabawki, przybory sportowe będą dezynfekowane poza salą zabaw dzieci
8. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury termometrem bezdotykowym w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych
9. Jeżeli dziecko  przejawia niepokojące objawy ( kaszel, gorączka) należy odizolować je w izolatce i niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania z placówki
10. W łazienkach umieszczone są instrukcje prawidłowego mycia rąk dla dzieci i dorosłych.
11.Dzieci w przedszkolu używają ręczników papierowych
12, Dzieci w przedszkolu nie myją zębów
13.W salach do dezynfekcji zastosowane są Lampy UVC, które są włączone po zakończeniu przedszkola

Gastronomia- wydawanie posiłków

1. Do picia na żądanie dzieci mają cały czas dostęp do wody w tym celu będzie wykorzystywana woda butelkowa podawana przez opiekuna lub woźną w kubkach, które są poddawane wyparzaniu
2.Posiłki wydawane są przez okienko kuchenne
3. Posiłki do stolików dostarcza woźna- oddziałowa
4. Personel kuchenny zobowiązany jest do:
- stosowania środków ochrony osobistej
- mycia w zmywarce z dodatkiem detergenu w temperaturze min.60 stopni C lub wyparzanie wielorazowych naczyń i sztućców
- stosowanie maseczek lub przyłbic przy przygotowaniu potraw surowych, nie przetworzonych

Procedura postępowania w izolatce

1. Przedszkole ma przygotowaną izolatkę- kancelaria dyrektora (rękawiczki, płyn do dezynfekcji,fartuch ochronny)
2. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce
3. Pracownik jest zobowiązany do założenia stroju ochronnego ( fartuch, maska,przyłbice) odległość od dziecka zalecana jest 2 m
4. Dziecko pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców-rodzice podejmują decyzję o dalszym postępowaniu
5. Dyrektor podejmuje dalsze działania z Sanepidem, Organem Prowadzącym

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania  na COVID-19 u dzieci lub personelu przedszkola

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników ( kaszel, duszności, gorączka powyżej 38 C nie powinni oni przychodzić do pracy, powinni zostać w domu  i skontaktować się telefonicznie  ze Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną , Oddziałem Zakaźnym , a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być
zakażeni koronawirusem, o fakcie należy powiadomić dyrektora przedszkola
2.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów niezwłocznie odsunąć od pracy i wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci
3. Dyrektor powiadamia o tym fakcie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń 
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji
5. W widocznym miejscu obok telefonu są umieszczone numery telefonów do służb medycznych: 999 lub 112
Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna 604958325   Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna 512082606
Oddział Chorób Zakaźnych Szpital Wojewódzki w Opolu 774433100

Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem 1.09.2020r.- a tracą moc procedury z dnia 18.05.2020r.