Ramowy rozkład dnia -grupa młodsza
    Zgodny z :
- Statutem Przedszkola
- Rocznym Planem Pracy, zasadami higieny umysłowej
- Uchwalą Rady Pedagogicznej, Radą Rodziców

7.00 - 8.00 Schodzenie się dzieci w sali grupy I ( grupy łączone) zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań, kontakty okolicznościowe i indywidualne z dziećmi.

8.00 - 8.45 Zabawy stolikowe, tematyczne , zabawy w kącikach zainteresowń- tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, doskonalenie sposobu rozwiązywania konfliktów z rowieśnikami.

8.45- 9.00 Ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

9.00 -9.30 Śniadanie- wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych  związanych ze spożywaniem posiłków.

9.30- 9.40 Zabiegi higieniczne, mycie zębów.

9.40- 10.30. Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela w/g wybranego programu wychowania przedszkolnego wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.
                   
10.30 11.00  Zabawy dowolne.

11.00- 11.50 Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze z uwzględnieniem zmian zachodzących w przyrodzie 
w cyklu czterech pór roku. Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy zorganizowane i swobodne na placu przedszkolnym.

11.50- 12.00 Przygotowanie do obiadu, wykonywanie zadań dyżurnych, pogadanki na temat zdrowego żywienia.

12.00- 12.30 Obiad, opanowanie czynności kulturalnego jedzenia przyjmowanie odpowiedniej postawy przy stole, prawidlowe posługiwanie się sztućcami.

12.30 - 13.00  Przygotowanie do leżakowania.

13.00- 14.30  Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, relaks przy muzyce wyciszjącej.

14.30- 15.00  Podwieczorek.

15.00- 16.00  Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca indywidualna, wyrównawcza, zabawy dowolne w/ g zainteresowań, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.