Deklaracja Dostępności

Przedszkole Pibliczne w Bierdzanach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności strony internetowej aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego w Bierdzanach. Data publikacji strony internetowej 2018-08-08.Data ostatniej  istotnej aktualizacji 2019-08-08.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełnienia wymagań oraz wyłączeń.
-brak opisów alternatywnych grafik,
- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Oświadczenie sporządzono dnia
2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Barbara Siudzińska
mail:ppbierdzany@interia.pl.Kontaktować się można także telefonicznie 774213214. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie
nidostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie filmu bez audiodeskrypcji itp.Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sosób dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym
wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Przedszkole Publiczne Bierdzany ulica Szkolna 3A
Miejsce parkingowe: przed budynkiem - brak
Dostępność wejścia:wejście do budynku odbywa się schodami
Dostępność komunikacyjna budynku:-brak
Dostosowania:zastosowano kontrastowe elementy infrakstury oraz oznaczono paskami antypoślizgowymi wejścia do pomieszczeń biurowych. Wykonano wyróżnienia początku oraz końca schodów.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:
- napisanie pisma lub złożenie  wniosku i wysłanie na adres siedziby
- wysłanie maila na adres: ppbierdzany@intria.pl